slide

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ຈຳກັດ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນວິສາຫະກິດຈຳກັດ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການ (ເປີດ) ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 26/04/2010. ພວກເຮົາໄດ້ມີເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍເຄື່ອງ ຊຶ່ງແຕ່ລະເຄື່ອງ ແມ່ນມີລະບົບການຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ. ໂຮງພິມລາວຢູນິພຣິນ ສາມາດຜະລິດສື່ສິ່ງພິມຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ ແລ້ວຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວາລະສານ, ປຶ້ມວິຊາການ, ໂປສເຕີ້, ...

Read more...
slide

ຕິດຕໍ່

ຖ. ໜອງສະໂນຄໍາ, ບ. ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ, ມ. ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 856-21 254 118; ແຟັກ: 856-21 254 117 ອິເມວ: uniprint2010@gmail.com, uniprint@laotel.com www.laouniprint.com ເບິ່ງແຜນທີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ (https://maps.google.com/maps?f=q source=embed hl=th geocode= q=vientiane aq= sll=37.0625,-95.677068 sspn=42.174768,86.572266 t=h ie=UTF8 hq= hnear=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7 ll=17.962769,102.614429 spn=0.006205,0.010568 z=14) ...

Read more...
slide

ໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ຈຳກັດ

ລາວຢູນິພຣິນ ມີວິໄສທັດ ແລະ ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ ທ່ີຈະບໍລິການໃຫ້ລູ້ກຄ້າໄດ້ຮັບສິ່ງພິມທ່ີມີຄຸນນະພາບດີ ດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ. ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງພິມທີ່ດີເລີດ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃໝ່ທ່ີມາພ້ອມ ກັບເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝຫຼ້າສຸດ ແລະ ມີພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການສູງ ເພື່ອລໍຖ້າບໍລິການທ່ານ. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການອອກແບບສິ່ງພິມຂອງທ່ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປຶ້ມອ່ານ, ປຶ້ມຂຽນ, ວາລະສານ, ແຜ່ນພັບ, ໂປສເຕີ້, ໜັງສືພິມ ແລະ ອື່ນໆ... ພວກເຮົາມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທຸກຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດ ຕະພັນຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູ້ກຄ້າ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກທາງດ້ານການສົ່ງໄຟລ໌ ແລະ ໄດ້ຮັບສິ່ງພິມ ທ່ີກົງຕໍ່ເວລາຈາກການບໍລິການເຖິງສະຖານທ່ີຂອງພວກເຮົາ. ສະຖານທ່ີຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງ...

Read more...